1. Niniejszy regulamin określa zasady jak również warunki przejazdu i wymagane sposoby zachowania się uczestników.
2. Udział w imprezie jest bezpłatny.
3. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz podczas przejazdu u organizatora imprezy.
4. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na łyżworolkach lub wrotkach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora).
5. Osoby chcące zakończyć swój udział w imprezie powinny natychmiast opuścić trasę przejazdu.
6. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą.
7. Organizator pilnie zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 18 noszenie kasku jest obowiązkowe.
8. Udział w imprezie dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem opiekuna.
9. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej ( Nightskating Warszawa Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą i zabezpieczenia medycznego.
10. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by w razie potrzeby umożliwić przejazd służbom ratunkowym lub porządkowym.
11. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.

13. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
14. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
15. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych.
16. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
17. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
18. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
19. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia przejazdu za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
21. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
22. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane.

Nightskating Warszawa Rules

1. This set of rules determines regulations, guidelines, conditions and required behaviour from the participants of the Honor Nightskating Warszawa.
2. The participation in the event is free of charge.
3. In order to participate in the event all individuals must follow this set of rules.
4. The administrator of Honor Nightskating Warszawa only allows rollerblades, roller skates and nordic blades to be used in the event. Other means of transportation (such as bikes, hand bikes, longboards, skateboards etc.) may by used only by approval of the Skate Marshals (Nightskating Warszawa Team).
5. Those participant’s who want to leave the column should do so immediately.
6. Participants should possess the ability to ride, stop and manoeuvre on the rollerblades.
7. Participants should not pose a threat to other participants, Skate Marshals, Medical Personnel and bystanders.
8. Administrator recommends wearing knee and elbow pads, gloves and protective headwear. For children under 18 years of age, the protective headwear is mandatory.
9. Children under 12 years of age must by accompanied by an adult.
10. Administrator provides presence of Skate Marshals and Medical Services (Nightskating Team and Foundation „Moto Medic” Motorcycle Emergency Medical Services)
11. Participants must keep the left side of the column free to allow Skate Marshals and Medical Services to pass at any time.
12. Participants enter the event at their own risk and agree to act without posing a threat to others.

13. Administrator does not take civil liability for any damage caused by, or to participants.
14. It’s strictly forbidden to carry and posses firearms, explosives, knifes and other hazardous objects.
15. It’s strictly forbidden to participate in the event under the influence of alcohol, drugs and other narcotic substances.
16. Smoking of cigarets and recreational drugs is strictly forbidden.
17. Consumption and sales of alcohol, drugs or others outlawed substances is strictly forbidden.
18. It’s strictly forbidden to conduct any promotional campaigns, canvassing’s and money collections at the event without approval from the administrator.
19. Participants must comply with orders from Skate Marshals, Police, Medical Services and other proper authorities.
20. Those posing a threat to themselves and others will be removed from the event and may be detained and handed over to the proper authorities.
21. Administrator does not have to provide a reasoning for excluding an individual from the event.
22. Administrator reserves a right to cancel or shorten the event due to the atmospheric factors.
23. Contentious situations, unregulated by this set of rules will be resolved by the administrator’s representative.
24. Photographs with the participants may be published on the website www.nightskatingwarszawa.pl or on the www.facebook.com/Nightskating.Warszawa by the request picture may be deleted or altered.